Nyårshälsning 2017

Bästa fibermedlem !
Ännu ett verksamhetsår är snart till ända. Jag kan som vanligt konstatera att fibern är till fortsatt glädje och stor nytta för alla medlemmar och för vår bygd. Några smolk i glädjebägaren noteras dock såsom en onödig avgrävning i Torseröd när elledningarna skulle ner på samma ställe som fibern. Än värre kanske några tyckte att det var när TV-bilden frös i avgörande ögonblick under fotbolls-EM. Dessa förtretligheter är nu minnen blott, men de har ändå lärt oss en del. Nämnas ska att föreningen blivit ekonomiskt kompenserad i båda fallen.
Under året har en handfull nya medlemmar kopplat upp sig. Måhända kommer några fler nästa år, när Telia avvecklar  telestationen och kopparnätet på Resö. Fiberföreningen har kapacitet och beredskap för fler anslutningar.
Vi har under året kopplat in oss mot Telenors nät vid Kvarnbäcken, så att vi nu har dubbla förbindelser mot omvärlden. Vi planerar också för en sammankoppling med Sannäs Fiber i syd och Lurs Fiber i nord så att vi inför nästa upphandling kan samverka med våra grannföreningar. Det ger också en ökad säkerhet om vi har fler vägar att leda vår viktiga trafik.
Mest arbetskrävande 2016 har varit arbetet med att få våra markavtal säkrade via lantmäteriet i en sk. ledningsrättsprocess. Vi tackar alla som bistått genom att upplåta sin mark, delta på möten mm. Vi hoppas nu att den långa och omständliga processen kan slutföras, så att vi är framtidstryggade vad gäller marktillgången för våra ledningar.
Med dessa rader önskar jag alla en riktigt God Jul och Gott Nytt fiberår
Martin Björkman

Markavtalen

Tack alla markägare som hjälpt oss med kompletterande markavtal. Dessa är nu skickade till lantmäteriet som senare i höst kommer kalla alla berörda till ett förrättningssammanträde på Resö. Har man inga invändningar eller specifika frågor är det inte nödvändigt att närvara. När allt är klart kring ledningsrätten kommer beslut att skickas till var och en. Mera information om processen får ni i samband med kallelsen. Har ni frågor nu kan de ställas till förrättningslantmätare Dan Örn på lantmäteriet 0771-636363 eller Martin 0705-296554.

Driftstörningen juni-juli 2016

Resö Fiber drabbades av en oförklarlig störning på TV-bilden under juni-juli. I samband med felsökningen fick vi en del oplanerade avbrott på all trafik. Den 20 juli var nätet helt nere under större delen av dagen. Felet lokaliserades så småningom till en av Netatonce hyrd förbindelse mellan Göteborg och Grebbestad.

Att få så mycket trassel under vår intensiva sommarperiod är naturligtvis inte bra. När all trafik går ner dagtid blir också bekymmersamt för våra medlemmar och inte minst de som är beroende av nätet för sin affärsverksamhet. Vår kommunikationsoperatör lovar att se över rutinerna och möjlig reservkapacitet för denna viktiga länk.

Föreningen kommer kompenseras ekonomiskt med ett belopp motsvarande två månaders TV-avgifter

Edit

Avgrävningen vid Torseröd 20/6-2016

Tyvärr drabbades vi den 20/6 av en skada på vår fiberstam som gjorde att alla abonnenter i Björnäs/Östholmen tappade förbindelsen med nodhuset i Buar. Olyckan hände i samband med nedläggning av elledningar i området. Efter intensivt arbete med blåsning av ny fiber och insvetsning var alla förbindelser återställda kl 11 torsdag 23/6. Får du inte nätkontakt trots omstart av mediaomvandlaren kontakta Netatonce support.

Att detta kunna ske är naturligtvis olyckligt och vi får nu analysera vad som gått fel och om vi kan vara än mer mer proaktiva i framtiden för att skydda vår fiber.

/Martin

 

Höjning av serviceavgift

På föreningsstämman 2016-04-17 beslutades om en justering av serviceavgiften enligt nedan:

Det månatliga påslaget (serviceavgiften) utöver kostnaden från Net at Once för att driva vårt fibernät har sedan starten varit 50 kr för aktiva och 25 kr för passiva medlemmar. Avgiftens storlek baserades ursprungligen på rekommendationer för byanät då vi startade upp 2012.

Denna avgift ska täcka allt från drift, underhåll, försäkring, utsättning, bokföring, administration, arvoden mm. Vi ser nu att summan är i knappaste laget i dagens läge. Avgiften behöver också ge ett visst överskott för att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter som en större avgrävning eller tillbud i ett nodhus. De flesta föreningar som införde 50 kr per månad har idag höjt denna avgift.

Föreningsstämman beslutade att den månatliga serviceavgiften får höjas från 50 kr till 80 kr per månad för aktiva och från 25 kr till 40 kr för passiva medlemmar. Höjningen gäller från och med 1 juli 2016. Påslaget för sommarabonnemangen höjs så att de betalar full serviceavgift 80 kr 6 månader och halv avgift resterande 6 månader. Alla uppräknade avgifter inkluderar moms.

Nya månadsavgifter fr.o.m. 2016-07-01 blir:

  • Enbart bredband och telefoni: 268 kr (tidigare 237 kr)
  • Bredband/telefoni och 9-kanalers TV: 295 kr (tidigare 267 kr)
  • Bredband/telefoni och 19-kanalers TV: 363 kr (tidigare 331 kr)
  • Bredband/telefoni och 22-kanalers TV: 388 kr (tidigare 356 kr)
  • Sommarabonnemang: 310 kr/mån i 6 månader (tidigare 250 kr/mån i 6 månader)
  • Vilande abonnemang: 40 kr/mån (tidigare 25 kr)
  • Utöver detta betalar varje medlem en årlig medlemsavgift till föreningen på 200 kr.

Tack för 2015

Bästa fibermedlem!

Resö Fiber vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vårt gemensamma fibernät har levererat och fungerat precis som förväntat hela året och vi har varit förskonade från större avbrott och störningar. Vår ekonomi är stabil och ett antal nya medlemmar kan nu också glädjas åt fiberuppkoppling.

En viktig sak som återstår är att säkra och registrera våra markavtal. För att lösa den frågan kommer vi att inleda en dialog med Lantmäteriet och berörda markägare under 2016.

En annan angelägen fråga gäller framtiden för lokala byanät, då det är ett stort ansvar och mycket jobb att driva detta på helt lokal nivå. Vi har därför inlett en dialog med våra grannföreningar i norra Bohuslän för att se på möjligheten att samverka i en större gemensam organisation.

Med dessa rader önskar jag alla en riktigt skön jul och nyårshelg där juleljusen och fiberljuset får tindra i kapp!

Ett riktigt gott nytt fiberår!

Martin Björkman
ordförande