GDPR-policy

GDPR-policy för Resö Fiber ekonomisk förening

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.

Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Mot bakgrund av ovanstående vill föreningen Resö Fiber härmed lämna följande information:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är att kunna förse dig med rätt tjänster, fakturera våra kostnader för kollektiva tjänster, underhålla och felsöka din anslutning, informera om driftstörningar, administrerar våra markavtal samt fullgöra vår informationsplikt mot myndigheten Post och Telestyrelsen, PTS.
  • Vi har fått dina uppgifter från det anslutningsavtal som upprättades vid inträdet i föreningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning i samband med all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det ingångna anslutningsavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas i en databas.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår kommunikationsoperatör, ekonomiadministratör och underhållsentreprenör. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med dessa aktörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
  • Personuppgiftsansvarig är ordförande Martin Björkman. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail, se hemsida. Du når persunuppgiftsansvarig via kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • De personuppgifter vi registrerar är: Namn, adress, ev hemadress för delårsboende, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mobil nummer för avisering, mailadress för fakturahantering och information, personnummer föreventuella ekonomiåtgärder, val av kommunikationstjänster, inbetald insats och betalningshistorik.
  • Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer samt i molntjänster hos One.com och Wisma. Anslutningsavtalen på papper förvaras i låst dokumentskåp. Överföring av register och känslig kommunikation sker i krypterad form.
  • Inaktuella personuppgifter raderas vid utträde eller ägarbyte

Resö Fiber ekonomisk förening 2018-05-13

Comments are closed.